Zaujíma vás

Základné otázky knižničného systému SR rieši Zákon č. 183/2000 o knižniciach, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2000.

Verejnou knižnicou je každá obecná knižnica, regionálna knižnica a krajská knižnica.

Obec zabezpečuje knižnično-informačné služby podľa svojich zdrojových možností zriadením obecnej knižnice ako právnickej osoby, prostredníctvom organizačného útvaru právnickej osoby zriadenej obcou, prostredníctvom organizačnej zložky obecného úradu alebo prostredníctvom inej knižnice.

Obecná knižnica najmä:

a) utvára a sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestneho významu,

b) poskytuje základné knižnično-informačné služby a spravidla aj špeciálne knižnično-informačné služby vrátane prístupu k vonkajším informačným zdrojom,

c) organizuje a uskutočňuje kultúrno-vzdelávacie aktivity.